Płać bezpiecznie

Regulamin

Regulamin Vivol

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Stichting Webshop Keurmerk zostały sporządzone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej Konsultacji Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i obowiązują od 1 czerwca 2014 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są stosowane przez wszystkich członków Stichting Webshop Keurmerk z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w Ustawie o Nadzorze Finansowym i w zakresie, w jakim usługi te są nadzorowane przez Holenderski Urząd ds.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)


Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Wykonanie i gwarancja dodatkowa
Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 14 - Transakcje terminowe: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Zachowanie tytułu
Artykuł 17 - Procedura składania skarg
Artykuł 18 - Spory
Artykuł 19 - Gwarancja dla oddziału
Artykuł 20 - Przepisy dodatkowe lub odmienne
Artykuł 21 - Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych Stichting Webshop Keurmerk

 


Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje:

 • Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a te produkty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub przez osobę trzecią na podstawie porozumienia między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;
 • Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 • Konsument: osoba fizyczna nie działająca w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 • Dzień: dzień kalendarzowy;
 • Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
 • Umowa o świadczenie ciągłe: umowa dotycząca regularnych dostaw towarów, usług lub treści cyfrowych przez określony czas;
 • Trwały nośnik: każde urządzenie - w tym poczta elektroniczna - które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości lub ich wykorzystanie przez okres właściwy dla celu, w jakim informacje te są przeznaczone, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 • Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie możliwości odstąpienia od umowy;
 • Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Stichting Webshop Keurmerk i oferuje konsumentom na odległość produkty, treści cyfrowe (dostęp do nich) i/lub usługi;
 • Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych lub usług, która do momentu zawarcia umowy włącznie korzysta wyłącznie lub wspólnie z jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy przedstawiony w załączniku I do niniejszych warunków;
 • Technologia komunikacji na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: Brink’s High Tech Parts B.V. 
Adres oddziału:
Habraken 2327
5507 TK Veldhoven NL
040-2542823
Adres e-mail: info@ivol.nl
Numer Izby Gospodarczej: 17097673
Numer identyfikacyjny VAT: NL805841131B01


Artykuł 3 - Zastosowanie

 • Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
 • Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże, w jaki sposób można zapoznać się z ogólnymi warunkami w lokalu przedsiębiorcy oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie w najkrótszym możliwym terminie.
 • Jeżeli umowa na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie na życzenie konsumenta.
 • W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków obowiązują szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapit drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze powoływać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.

Artykuł 4 - Oferta

 • Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest uzależniona od warunków, będzie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 • Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, to są one zgodnym z prawdą przedstawieniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste omyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 • Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Umowa

 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
 • Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki odbiór ten nie zostanie potwierdzony przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 • Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazu danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca zachowa odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 • Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - zbadać, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie te fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy do niezawierania umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku albo dołączenia szczególnych warunków realizacji, z jednoczesnym podaniem przyczyn.
 • Przedsiębiorca prześle konsumentowi następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych, najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych:

a. adres siedziby przedsiębiorcy, do którego konsument może kierować skargi

b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne wskazanie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy

c. informacje na temat gwarancji i istniejących usług posprzedażowych

d. cenę wraz ze wszystkimi podatkami produktu, usługi lub treści cyfrowej; w stosownych przypadkach koszt dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość

e. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony

f. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy

 • W przypadku transakcji czasowej, postanowienie poprzedniego ustępu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Przez produkty:

 • Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie do namysłu trwającym co najmniej 14 dni bez podawania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania przyczyny (przyczyn).
 • Okres ochłodzenia, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną uprzednio przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:
 • jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia obejmującego wiele produktów o różnym czasie dostawy.
 • jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub część;
  • dla umów o regularną dostawę produktów w danym okresie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt.

 

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:

   • Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym przez co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania przyczyny (przyczyn).
   • Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

 

Przedłużony okres odstąpienia od umowy dla produktów, usług i treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy:

   • Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od zakończenia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.
   • Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie możliwości odstąpienia od umowy

 • Podczas okresu ochłodzenia konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje on lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tu to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko w taki sposób, jak w sklepie.
 • Konsument odpowiada jedynie za utratę wartości produktu wynikającą ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza zakres dozwolony w ustępie 1.
 • Konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed lub przy jej zawieraniu.

Artykuł 8 - Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty

 • Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować przedsiębiorcę w okresie odstąpienia od umowy, korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 • Jak najszybciej, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeżeli przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt. Konsument dotrzymał terminu zwrotu w każdym przypadku, jeżeli zwrócił produkt przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy.
 • Konsument zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę.
 • Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta, że powinien on ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca zaznaczył, że konsument powinien sam ponieść te koszty, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu produktu.
 • Jeżeli konsument odstępuje od umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostarczanie gazu, wody lub energii elektrycznej nieprzygotowanych do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w określonej ilości rozpoczęło się w okresie odstąpienia od umowy, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do tej części zobowiązania spełnionego przez przedsiębiorcę w momencie odstąpienia od umowy, w porównaniu z pełnym wykonaniem zobowiązania.
 • Konsument nie ponosi żadnych kosztów za wykonanie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, lub za dostawę ciepła, jeżeli:
 • przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, zwrocie kosztów przy odstąpieniu od umowy lub wzorze formularza odstąpienia od umowy, lub;
 • konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania w okresie możliwości odstąpienia od umowy.

  • Konsument nie ponosi kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym, jeżeli:
  • nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy;
  • nie uznał utraty prawa do odstąpienia od umowy przy udzielaniu zgody; lub
  • przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.

   • Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy dodatkowe zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

 • Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi powiadomienie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyła potwierdzenie odbioru niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia.
 • Przedsiębiorca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, którymi przedsiębiorca obciążył go za zwrócony produkt, niezwłocznie, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaoferuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem do czasu otrzymania produktu lub do czasu, gdy konsument udowodni, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • W celu zwrotu kosztów przedsiębiorca zastosuje ten sam sposób płatności, z którego skorzystał konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób. Zwrot pieniędzy jest dla konsumenta bezpłatny.
 • Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 • Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy
 • Kontrakty zawarte w ramach aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez operatora konsumentom, którzy uczestniczą lub mają możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji pod kierunkiem prowadzącego aukcję, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 • Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
 • świadczenie zostało rozpoczęte za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta; oraz
 • konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy przedsiębiorca w pełni ją wykona;

  • Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania i inne niż w celach mieszkalnych, przewozu towarów, usług wynajmu samochodów i gastronomii;
  • Umowy dotyczące działalności rekreacyjnej, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres jej wykonania;
  • Produkty wytwarzane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
  • Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony termin przydatności do spożycia;
  • Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których plomba została naruszona po dostawie;
  • Produkty, które po dostarczeniu są ze swej natury nieodwołalnie mieszane z innymi produktami;
  • Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  • Zapieczętowane nagrania audio, wideo i programy komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
  • Gazety, magazyny lub czasopisma, z wyłączeniem ich prenumeraty;
  • Dostarczanie treści cyfrowych inaczej niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
  • świadczenie zostało rozpoczęte za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta; oraz
  • konsument oświadczył, że tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Cena

 • W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT.
 • W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu, o zmiennych cenach. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, należy zaznaczyć w ofercie.
 • Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów prawnych lub postanowień.
 • Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:

a. wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień; lub

b. konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy od dnia, w którym podwyżka cen staje się skuteczna.

 • Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Przestrzeganie umowy i gwarancja dodatkowa

 • Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz obowiązującymi w dniu zawarcia umowy przepisami ustawowymi i/lub przepisami państwowymi. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowania.
 • Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń prawnych, których konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 • Gwarancja dodatkowa oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, do czego konsument jest prawnie zobowiązany w przypadku, gdy nie wywiązał się ze swojej części umowy.

Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

 • Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 • Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy. Dostawa standardowa, to dostawa progowa.
 • Z zastrzeżeniem tego, co zostało określone w artykule 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, przedsiębiorca będzie realizował przyjęte zamówienia szybko, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
 • Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca niezwłocznie zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę.
 • Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich do konsumenta lub przedstawiciela wcześniej wyznaczonego i znanego przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 • Zgłoszenie uszkodzenia otrzymanej rzeczy należy zgłosić przedsiębiorcy w ciągu 48 dni od jej otrzymania przez konsumenta.

Artykuł 14 - Transakcje terminowe: czas trwania, wypowiedzenie i odnowienie

Zakończenie:

 • Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 • Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie przed upływem okresu obowiązywania umowy na czas określony, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 • Konsument może zmienić umowy wymienione w poprzednich punktach:

- kończą się w każdej chwili i nie są ograniczone do wypowiedzenia w określonym czasie lub okresie;

- przynajmniej zakończyć je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;

- zawsze kończy się z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sam sobie wyznaczył.

Rozszerzenie:

 • Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 • Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie dzienników i tygodników, może zostać milcząco przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę przed upływem okresu przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 • Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może być milcząco przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca. Okres wypowiedzenia nie może przekroczyć trzech miesięcy, jeżeli umowa dotyczy regularnego dostarczania, ale rzadziej niż raz w miesiącu, gazet i czasopism codziennych lub tygodniowych.
 • Umowa na czas określony o regularne dostarczanie gazet i czasopism codziennych lub tygodniowych w ramach wprowadzenia (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i kończy się automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania:

 • Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie roku konsument może ją rozwiązać w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 - Płatność

 • Jeżeli umowa lub warunki dodatkowe nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu możliwości odstąpienia od umowy lub, w przypadku braku okresu możliwości odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług, okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 • W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, ogólne warunki handlowe nigdy nie mogą zobowiązywać konsumenta do wpłacenia zaliczki w wysokości większej niż 50%. W przypadku zastrzeżenia płatności z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed wpłatą zastrzeżonej zaliczki.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wymienionych danych dotyczących płatności.
 • Jeżeli konsument nie wywiąże się w terminie ze swojego zobowiązania (zobowiązań) płatniczego, to po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności i udzieleniu przez przedsiębiorcę konsumentowi terminu 14 dni na dalsze wywiązywanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po braku zapłaty w tym 14-dniowym terminie, należą mu się odsetki ustawowe od należnej kwoty, a przedsiębiorca ma prawo do naliczenia poniesionych przez siebie pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2.500 EUR; 10% od następnych 2.500 EUR i 5% od następnych 5.000 EUR, przy czym minimalna kwota wynosi 40 EUR. Właściciel może odstąpić od tych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 - Zachowanie tytułu

1. Wszystkie przedmioty dostarczone przez Użytkownika w ramach umowy pozostają własnością Użytkownika, dopóki druga strona nie wypełni prawidłowo wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (umów) zawartej z Użytkownikiem.

2. Przedmioty dostarczone przez Użytkownika, które zgodnie z ustępem 1 podlegają zastrzeżeniu własności, nie mogą być odsprzedawane i nigdy nie mogą być wykorzystywane jako środek płatniczy. Druga Strona nie jest uprawniona do zastawiania przedmiotów objętych zastrzeżeniem własności ani obciążania ich w żaden inny sposób.

3. Druga strona musi zawsze robić wszystko, czego można od niej oczekiwać w celu zabezpieczenia praw własności Użytkownika.

4. Jeżeli osoby trzecie zajmą przedmioty dostarczone w ramach zastrzeżenia własności lub będą chciały ustanowić lub dochodzić praw do nich, druga strona będzie zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Użytkownika.

5. Druga Strona zobowiązuje się do ubezpieczenia i utrzymywania w ubezpieczeniu przedmiotów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności od ognia, eksplozji i szkód spowodowanych wodą oraz od kradzieży oraz do udostępnienia na żądanie Użytkownika polisy tego ubezpieczenia do wglądu. W przypadku wypłaty ubezpieczenia, Użytkownik będzie miał prawo do tych pieniędzy. O ile to konieczne, druga strona zobowiązuje się wobec Użytkownika do współpracy we wszystkim, co w tym kontekście może być konieczne lub pożądane.

W przypadku, gdy Użytkownik chce skorzystać z prawa własności, o którym mowa w niniejszym artykule, druga strona z góry udziela bezwarunkowego i nieodwołalnego zezwolenia Użytkownikowi i osobom trzecim, które zostaną przez niego wyznaczone, na wejście do wszystkich miejsc, w których znajduje się mienie Użytkownika, oraz na odebranie tych przedmiotów.


Artykuł 17 - Procedura składania skarg

 • Przedsiębiorca posiada wystarczająco upublicznioną procedurę składania skarg i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą.
 • Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być złożone przedsiębiorcy w całości i jasno opisane w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
 • Odpowiedzi na reklamacje złożone u przedsiębiorcy udzielane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z zawiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 • Reklamację produktu, usługi lub obsługi przedsiębiorcy można złożyć również za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej witryny Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Reklamacja jest wówczas przesyłana zarówno do danego przedsiębiorcy, jak i do Stichting Webshop Keurmerk.
 • Jeżeli reklamacja nie może być rozwiązana za porozumieniem stron w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia reklamacji, powstaje spór podlegający rozstrzygnięciu.

Artykuł 18 - Spory

 • Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki handlowe, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 • Spory pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą dotyczące zawierania lub wykonywania umów związanych z produktami i usługami, które mają być dostarczone lub które zostały dostarczone przez tego Przedsiębiorcę, mogą być zgłaszane zarówno przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę do Sklepu Internetowego Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl) z zachowaniem poniższych postanowień.
 • Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw w odpowiednim czasie złożył swoją skargę do przedsiębiorcy.
 • Najpóźniej po upływie 1 roku od powstania sporu należy przedłożyć go w formie pisemnej Komisji rozjemczej.
 • Jeżeli konsument zechce przekazać spór do komisji rozjemczej, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Gdy przedsiębiorca będzie chciał to zrobić, konsument będzie musiał w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wezwania przedsiębiorcy wyrazić na piśmie, czy tego chce, czy też chce, aby spór był rozpatrywany przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie zapozna się z wyborem konsumenta w terminie pięciu tygodni, ma prawo przekazać spór do właściwego sądu.
 • Komisja rozjemcza orzeka na warunkach określonych w regulaminie komisji rozjemczej (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Decyzje komisji rozjemczej zapadają w formie wiążącego doradztwa.
 • Komisja rozjemcza nie zajmie się sporem lub przerwie jego rozpatrywanie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał zawieszenie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję na posiedzeniu i wydano ostateczne orzeczenie.
 • Jeśli oprócz Sklepu Internetowego Geschillencommissie właściwa jest inna komisja rozjemcza uznawana przez Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), to w przypadku sporów dotyczących głównie sposobu sprzedaży na odległość lub świadczenia usług pierwszeństwo ma Stichting Geschillencommissie Webshop Keurmerk. W przypadku wszystkich innych sporów - inna komisja sporów uznana przez SGC lub powiązana z Kifid.
 • Więcej informacji na temat rozwiązywania sporów online można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Artykuł 19 - Gwarancja branżowa

 • Webshop Keurmerk gwarantuje wypełnienie wiążących opinii komisji rozjemczej Stichting Webshop Keurmerk przez swoich członków, chyba że członek zdecyduje się na przedłożenie wiążącej opinii do kontroli sądowej w ciągu dwóch miesięcy od wysłania wiążącej opinii. Gwarancja ta odżywa, jeżeli opinia wiążąca zostanie podtrzymana po ponownym zbadaniu przez sąd, a wyrok, z którego to wynika, stał się prawomocny. Do kwoty 10.000,- euro za jedną opinię wiążącą, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Webshop Keurmerk. W przypadku kwot większych niż 10.000,- € za opinię wiążącą zostanie wypłacone 10.000,- €. W przypadku nadwyżki Webshop Keurmerk jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby członek przestrzegał wiążącej opinii.
 • Zastosowanie tej gwarancji wymaga, aby konsument złożył pisemne odwołanie do Stichting Webshop Keurmerk i przeniósł swoje roszczenia wobec przedsiębiorcy na Stichting Webshop Keurmerk. Jeżeli roszczenie wobec Przedsiębiorcy przekroczy kwotę 10.000,- EUR, Konsumentowi zostanie zaproponowane przeniesienie jego roszczenia w zakresie przekraczającym kwotę 10.000,- EUR na Stichting Webshop Keurmerk, który we własnym imieniu i na własny koszt będzie dochodził jego zapłaty na drodze sądowej w celu zaspokojenia Konsumenta.

Artykuł 20 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i muszą być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.


Artykuł 21 - Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych Stichting Webshop Keurmerk

 • Stichting Webshop Keurmerk nie zmieni niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych inaczej niż w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
 • Zmiany niniejszych warunków wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku obowiązujących zmian w trakcie trwania oferty, pierwszeństwo ma postanowienie najbardziej korzystne dla konsumenta.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam, Holandia
Laatste wijziging 27-10-2022